BÖLÜM HEDEFLERİ:

Sosyal Bilgiler dersi öğrencileri,

  • Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varan,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren,
  • Ulusal bilince sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’ nin her yönden gelişmesindeki ve kalkınmasındaki yerini kavrayan,
  • Laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli,hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilen,
  • Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklayan, bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde kullanan, düzenleyen ve geliştiren,
  • İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçleri ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenleyen,
  • Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyen, değişim ve sürekliliği algılayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

ÖĞRENME – ÖĞRETME METODOLOJİSİ

Sosyal Bilgiler ünitelerinde; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimler ve insan hakları ve vatandaşlık bilgisi konuları birlikte ele alınmaktadır.

Bu konular tarih, coğrafya, insan hakları ve vatandaşlık ünitesi diye ayrı ayrı değil,  çok yönlü olarak işlenmektedir. Örneğin, kişinin anayasal hak ve özgürlükleri ele alınırken bu hak ve özgürlüklerin dünyada ve Türkiye’deki gelişimi; bu hakların gelişimine sosyolojik, coğrafi ve ekonomik etkenlerin katkısı dile getirilmektedir.

Bu doğrultuda ünitelere uygun bir şekilde anlatım, soru-cevap yöntemi, gezi gözlem,  proje, tartışma  (panel, münazara, forum vb.) gösteri, örnek olay, drama ve rol yapma, grup çalışması yöntemi, beyin fırtınası, kaynak kişiden yararlanma gibi yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler kullanılırken teknolojik gelişmelerden de yararlanılmaktadır.