ANAOKULU

TED ÖZEL ATAKENT ANAOKULUNDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ

HEDEFLERİMİZ

 •    Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programımızın temel amacı; öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

 

ÖĞRENME STRATEJİSİ VE METODOLOJİSİ

 • Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenmekte, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alarak, günlük yaşamlarında kullanarak bilgilerini pekiştirmektedirler.
 • Oyun merkezli çeşitli etkinlikler öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlar, atölye çalışmaları yaparak farklı alanlarda da öğrendikleri yabancı dili kullanabileceklerini görürler. Drama, TPR (Fiziksel Uygulamalı Anlatım), müzik ve kuklalar dili etkin olarak kullanmada en çok yararlanılan yöntemlerdendir. Zengin görsel ve işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, hareket eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oyunlar öğrendiklerini pekiştirmede büyük rol oynamaktadır.
 • İngilizce etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önünde tutularak el işi ve resim çalışmaları, müzik ve hareket bazlı çalışmalar, bilgisayar destekli etkinlikler, drama, fen-doğa-mutfak etkinlikleri, hikaye kitapları ve projeler kullanılarak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmak hedeflenmektedir.
 • Farklı branşlarla desteklenen İngilizce programımızda öğrencilerimize İngilizceyi günlük hayatlarının içinde duyma, kullanma ve yaşayarak öğrenme fırsatları yaratmaya çalışmaktayız.

 

TED Atakent Koleji Anaokulu İngilizce Programında Yer Alan Uygulamalar

 

 • CLIL

5 Yaş gruplarımızda CLIL eğitim programı kapsamında Türkçe müfredatta yer alan konular İngilizce işlenmektedir. Ana dil ile eş zamanlı yürütülen programda öğrencilerimizin dil bilinci daha hızlı gelişmekte, kültürel anlamda da farkındalık kazanma fırsatı elde edebilmektedirler.

 

 • CREATIVE THINKING /  SCAMPER

TED Atakent Kolejinde SCAMPER çalışmaları 5 Yaş gruplarımızda İngilizce dersleri kapsamında yürütülmektedir. Yaratıcı düşünme tekniği altyapısı ile oluşturulan SCAMPER uygulaması, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. SCAMPER, düşünme yöntemi serisi, öğrencilerimizin zihinsel kalıpların ötesinde hareket etmelerini sağlayarak özgün ürünler ortaya çıkarmalarına olanak sağlamaktadır.

 

 • PHONICS

Phonics dersleri kapsamında 5 Yaş gruplarımızda İngilizce ses bilgisi çalışmaları yapılmaktadır. Ses ve ses gruplarının bir ya da birçok sesi ifade ettiklerini oyun ve şarkı yoluyla öğrenmektedirler. Öğrencilerimiz kelimelerin doğru telaffuzlarını öğrenirken aktif ve duyumsal etkinliklere yer verilmektedir.

 

İLKOKUL

 

TED ÖZEL ATAKENT İLKOKULUNDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ

 

HEDEFLERİMİZ

 • Tüm TED Okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan K12 bütünlüğündeki TED’e özgü İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

 

 • Okulumuzda İngilizce eğitiminin hedefi; öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, dili etkili bir şekilde konuşup yazmalarını sağlamak, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmaktır.
 • Öğrencilerimizin, okudukları düzeye uygun temel dil bilgisi ve sözcükleri kullanması, başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıması temel amaçlarımız arasındadır.
 • Kazanılan becerilerin, öğrencilerimizin düzeylerine uygun olarak geliştirilmesi ve hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz.
 • Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF-A1/2 düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazandırarak uluslararası standartta İngilizce öğrenmeleri ve öğrencilerin girecekleri uluslararası sınavlarda başarılı olmaları hedeflenmektedir.

 

ÖĞRENME STRATEJİSİ VE METODOLOJİSİ

 

Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda, öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek; İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alacak ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak dil edinimlerini gerçekleştireceklerdir.

 1. yüzyılda insanların nitelikli ve başarılı bir yaşam için yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, iletişim ve iş birliği becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir. Bu amaçla TED Atakent Kolejinde eğitimde, okulda ve sınıfta hareketliliği destekleyerek, aktif öğrenme modeli ile eğitimde yaşam boyu başarıyı hedeflemekteyiz. İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek” gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir. Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar içermektedir.

Dilin sınıf ve okul ortamında yaşatılması; modelin önemli bir parçası olan yaparak yaşayarak  öğrenme metotları, öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve projelerle gerçekleşmektedir.

Disiplinler arası yaklaşım ile (Interdisciplinary Approach and CLIL) sınıf öğretmenlerimizin ve İngilizce öğretmenlerimizin uyguladığı müfredat paralel ilerlemektedir. Böylece öğrencilerimize hem ana dillerinde hem İngilizce eğitiminde aynı tema ve hedef kazanımlar çerçevesinde sarmal ilerleyen bir beceri geliştirme programı uygulanmaktadır.

Programımızın başarıya ulaşması bu dönemin özelliklerini iyi bilen profesyonel bir ekiple mümkün olmaktadır. Burada önemli olan öğrencilerde yeni bir dile karşı merak ve empati oluşturabilmek ve aktiviteler yoluyla kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamda ifade etme becerilerini geliştirmektir.

İngilizce ve 2. Yabancı Dil eğitimi ders olarak değil iletişim aracı olarak tasarlanmaktadır.

Yabancı dilin kültürler arası bilinci geliştireceği fikrinden hareketle çoklu zeka kuramı ve tam öğrenme metotları uygulanarak her çocuğun ayrı bir birey, ayrı bir zeka düzeyi ve farklı öğrenme şekli olduğu dikkate alınmaktadır.

Sorgulayıcı, öğrenme ve öğrenci merkezli yaklaşım, İngilizce derslerinin temelini oluşturmaktadır. Okulumuzda çeşitli projeler de yürütülmektedir. Bu projelerimizle öğrencilerimiz, öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme, hayal gücünü kullanma, araştırma becerisini kullanma ve geliştirme, problem çözme, sorgulama, dönüşümlü düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır.

Teknolojik donanımlı sınıflarımızda bilgisayar ve internet destekli programlar eşliğinde ve yabancı öğretmenlerimizin desteği ile öğrencilerimizin konuşma, okuma, yazma ve dinleme gibi bütün dil becerilerinde kendilerini etkili bir şekilde ifade etmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin İngilizceyi hayatlarının bir parçası şeklinde görerek hedef dilde konuşmaları, kitap okuma, yazma, araştırma ve sunum yapma, program seyretme alışkanlıklarını kazanmalarını sağlayacak ders içi ve ders dışı etkinliklerin yanı sıra yurt dışı programlarıyla öğrencilerimizin hem yabancı kültürleri tanıma hem de öğrendikleri dili doğal ortamlarında kullanma fırsatı yaratılmaktadır.

Okullarımızda İngilizce dil eğitimi ilkokul, ortaokul düzeyinde TED Genel Merkezi tarafından verilen sınavlarla da izlenmektedir.

TED Atakent Koleji İlkokulu İngilizce Programında Yer Alan Uygulamalar

 

 • CLIL

TED Atakent Koleji İlkokulunda CLIL ( Content and Language Integrated Learning) eğitim programı kapsamında Türkçe müfredatta yer alan konular İngilizce işlenmektedir. Ana dil ile eş zamanlı yürütülen programda öğrencilerimizin dil bilinci daha hızlı gelişmekte, kültürel anlamda da farkındalık kazanma fırsatı elde edebilmektedirler.

 

 

 

 • CREATIVE DRAMA

 

Bireylere çevreleriyle ilgili doğrudan yaşantılar geçirme şansı veren drama tekniğinin önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle çocukların kendi yaşantıları yoluyla daha kolay ve kalıcı öğrendikleri düşünüldüğünde, dramanın diğer öğretim yöntemleri arasındaki yeri daha da belirginleşmektedir.

TED Atakent Koleji İlkokulunda öğrencilerimiz yaratıcı drama dersiyle İngilizceyi yaşayarak öğrenmekte ve sene sonu gösterileriyle hazırladıkları şovu ailelerine ve öğretmenlerine sunarak, küçük yaşta dil konusunda özgüven kazanmaktadırlar.

 

 • STORY TELLING

 

TED Atakent Koleji İlkokulunda, İngilizce derslerimizde hikayeleştirme (Storytelling) metodu kullanarak öğrencilerimizi okudukları hikaye kitaplarının büyülü dünyasına taşımakta ve onlara keyifli bir çalışma ortamı sunmaktayız. Bunun için, TED Okulları müfredatı doğrultusunda oluşturulan “Big Book” kitap okuma çalışmasını uygulamaktayız.

 

 • PHONICS

 

Phonics dersleri kapsamında, 1. sınıflarımızda İngilizce ses bilgisi çalışmaları yapılmaktadır. Ses ve ses gruplarının bir ya da birçok sesi ifade ettiklerini oyun ve şarkı yoluyla öğrenmektedirler. Öğrencilerimiz kelimelerin doğru telaffuzlarını öğrenirken aktif ve duyumsal etkinliklere yer verilmektedir. Bu aktivitelerle, İngilizceyi yazma ve okuma becerisi konusunda farkındalık geliştirmeleri amaçlanmaktadır.