TED ÖZEL ATAKENT ANAOKULU’NDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ

HEDEFLERİMİZ

 • Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

ÖĞRENME ÖĞRETMEN STRATEJİSİ VE METODOLOJİSİ

Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alacak ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak bilgilerini pekiştireceklerdir.

 • Oyun merkezli çeşitli etkinlikler öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlar; atölye çalışmaları yaparak farklı alanlarda da öğrendikleri yabancı dili kullanabileceklerini görürler. Drama, TPR (Fiziksel Uygulamalı Anlatım), müzik ve kuklalar dili etkin olarak kullanmada en çok yararlanılan yöntemlerdendir. Zengin görsel ve işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, hareket eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oyunlar öğrendiklerini pekiştirmede büyük rol oynar.
 • İngilizce etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önünde tutularak el işi ve resim çalışmaları, müzik ve hareket bazlı çalışmalar, bilgisayar destekli etkinlikler, drama, fen-doğa-mutfak etkinlikleri, hikâye kitapları ve projeler kullanılarak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir.
 • Değişik branşlarla desteklenen İngilizce programımızda öğrencilerimize İngilizceyi günlük hayatlarının içinde duyma, kullanma ve yaşayarak öğrenme fırsatları yaratmaya çalışmaktayız.

HEDEFLERİMİZ

 • Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

ÖĞRENME ÖĞRETMEN STRATEJİSİ VE METODOLOJİSİ

 • Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alacak ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak bilgilerini pekiştireceklerdir.
 • Oyun merkezli çeşitli etkinlikler öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlar; atölye çalışmaları yaparak farklı alanlarda da öğrendikleri yabancı dili kullanabileceklerini görürler. Drama, TPR (Fiziksel Uygulamalı Anlatım), müzik ve kuklalar dili etkin olarak kullanmada en çok yararlanılan yöntemlerdendir. Zengin görsel ve işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, hareket eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oyunlar öğrendiklerini pekiştirmede büyük rol oynar.
 • İngilizce etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önünde tutularak el işi ve resim çalışmaları, müzik ve hareket bazlı çalışmalar, bilgisayar destekli etkinlikler, drama, fen-doğa-mutfak etkinlikleri, hikaye kitapları ve projeler kullanılarak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir.
 • Değişik branşlarla desteklenen İngilizce programımızda öğrencilerimize İngilizceyi günlük hayatlarının içinde duyma, kullanma ve yaşayarak öğrenme fırsatları yaratmaya çalışmaktayız.

                 

TED ATAKENT KOLEJİ’NDE YABANCI DİLLER EĞİTİMİNDE

HEDEFLERİMİZ

 • Tüm TED Okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan K12 bütünlüğündeki TED’e özgü İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
 • Okulumuzda İngilizce eğitiminin hedefi öğrencilerimize İngilizce dilini sevdirmek, etkili bir şekilde konuşup yazmalarını, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmak,
 • Okudukları düzeye uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmaları,
 • Başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamaları,
 • Kazandıkları becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirmeleri ve hayata geçirmelerini hedeflemekteyiz.
 • Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF-A1/2 düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazandırarak Uluslararası standartta İngilizce öğrenmeleri ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarda başarılı olmaları hedeflenmektedir.

ÖĞRENME ÖĞRETMEN STRATEJİSİ VE METODOLOJİSİ

Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alacak ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak dil edinimini sağlamaktayız.

 1. yüzyılda insanların nitelikli ve başarılı bir yaşam için yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmiş olması gerekiyor. Bu amaçla TED Atakent Kolejinde eğitimde, okulda ve sınıfta hareketliliği destekleyen, aktif öğrenme modeli ile eğitimde yaşam boyu başarıyı hedefler. İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir. Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar içerir.

Dilin sınıf ve okul ortamında yaşatılması modelin önemli bir parçası olan yaparak yaşayarak  öğrenme metotları, öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve projelerle gerçekleşmektedir.

Disiplinler arası yaklaşım ile (Interdisciplinary Approach and CLIL) Sınıf öğretmenlerimizin ve Türkçe öğretmenlerimizin uyguladığı müfredatla paralel ilerlemektedirler. Böylece öğrencilerimize hem anadillerinde hem İngilizce eğitiminde aynı tema ve hedef kazanımlar çerçevesinde sarmal ilerleyen bir beceri geliştirme programı uygulanmaktadır.

Programımızın başarıya ulaşması bu dönemin özelliklerini iyi bilen profesyonel bir ekiple mümkün olmaktadır. Burada önemli olan öğrencilerde yeni bir dile karşı merak ve empati oluşturabilmek ve aktiviteler yoluyla kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamda ifade etme becerilerini geliştirmektir.

İngilizce ve 2. Yabancı Dil eğitimi ders olarak değil iletişim aracı olarak tasarlanmaktadır.

Yabancı dilin kültürler arası bilinci geliştireceği fikrinden hareketle çoklu zeka kuramı ve tam öğrenme metotlarını uygulanarak her çocuğun ayrı bir birey, ayrı bir zeka düzeyi ve farklı öğrenme şekli olduğunu dikkate alınmaktadır.

Sorgulayıcı Öğrenme ve Öğrenci Merkezli yaklaşım İngilizce derslerinin temelini oluşturmaktadır. Okulumuzda çeşitli projeler de yürütmekteyiz. Bu projelerimizle; öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme, hayal gücünü kullanma, araştırma becerisini kullanma ve geliştirme,problem çözme,sorgulama, dönüşümlü düşünme,neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Teknolojik donanımlı sınıflarımızda bilgisayar ve internet destekli programlar eşliğinde ve yabancı öğretmenlerimizin desteği ile öğrencilerimizin konuşma, okuma, yazma ve dinleme gibi bütün dil becerilerinde kendilerini etkili bir şekilde ifade etmeleri sağlanır. Öğrencilerimizin İngilizceyi hayatlarının bir parçası şeklinde görerek hedef dilde konuşmaları, kitap okuma, yazma, araştırma ve sunum yapma, program seyretme alışkanlıklarını kazanmalarını sağlayacak ders içi ve ders dışı etkinliklerin yanı sıra yurt dışı programlarıyla öğrencilerimizin hem yabancı kültürleri tanıma hem de öğrendikleri dili doğal ortamlarında kullanma fırsatı yaratılır.

Okullarımızda İngilizce dil eğitimi ilkokul, ortaokul düzeyinde TED Genel Merkezi tarafından verilen sınavlarla da izlenir.

İKİNCİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

AB ülkelerindeki mevcut uygulamaya paralel olarak, TED Atakent Koleji’nde 2.Yabancı dil öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü’nce belirlenen eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı (The Common European Framework of Reference for Languages) oluşturmuştur. Bugün tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi bu çerçeve programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Amacımız öğrencilerimizin öğrendikleri 2 Yabancı dilin temelini almaları, kültürü tanımaları ve İngilizcenin yanı sıra, farkındalıklarının artmasıdır.